เครื่องหมายจราจร ประเภทเตือน

ป้ายจราจร หรือ เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณ์จราจรมีลักษณะเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหาร

จัดการการจราจร ในพื้นที่นั้นให้มีความคล่องตัว และปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภท

เครื่องหมายจราจร ประเภทเตือน

ป้ายเตือน ( Warning Signs ) คือ ป้ายจราจรที่มีความหมายเตือนการขับขี่ให้ทราบถึงสภาพทางหรือข้อมูลอย่างอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงข้างหน้า ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการขับขี่ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเอง

ป้ายเตือนทางโค้งซ้าย

ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งซ้าย

ป้ายเตือนทางโค้งขวา

ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งขวา

ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มซ้าย

ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งกลับเริ่มซ้าย

ป้ายเตือนทางโค้งกลับเริ่มขวา

ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งกลับเริ่มขวา

ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางเอกตัดกัน
ป้ายเตือนทางเอกตัดกันรูปตัววาย
ป้ายเตือนทางเอกตัดกันรูปตัวที
ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้าย
ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวา
ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มซ้าย
ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกเยื้องกันเริ่มขวา
ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
ป้ายเตือนทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางซ้ายรูปตัววาย
ป้ายเตือนทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตัววาย
ป้ายห้ามคน หรือ ป้ายห้ามคนเข้า

ทางข้างหน้าเป็นทางแยกมีวงเวียน สัญลักษณ์เป็นลูกศรวนโค้งไปตามเข็มนาฬิกา

ป้ายเตือนทางแคบลงทั้งสองด้าน

ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน

ป้ายเตือนทางแคบด้านซ้าย

ทางข้างหน้าด้านซ้ายแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน

ป้ายเตือนทางแคบด้านขวา

ทางข้างหน้าด้านขวาแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่าน

ป้ายเตือนสะพานแคบข้างหน้า

ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ รถสวนกันได้ไม่สะดวก

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านซ้าย

ช่องทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรทางด้านซ้าย ให้ไปใช้ในช่องทางที่เหลือ

ป้ายเตือนช่องจราจรปิดด้านขวา

ช่องทางข้างหน้ามีการปิดการจราจรทางด้านขวา ให้ไปใช้ในช่องทางที่เหลือ

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง

ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน และทางไม่มีเครื่องกั้น

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง

ทางข้างหน้ามีทางรถไฟตัดผ่าน มีรั้ว หรือ เครื่องกั้นทาง

ป้ายเตือนทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก

ทางข้างหน้ามีทางข้ามทางรถไฟ ซึ่งติดอยู่กับทางแยก

ป้ายเตือนทางแคบ

ทางข้างหน้าแคบลงกว่าทางที่กำลังผ่านทั้งสองด้าน ให้รถที่ความกว้างไม่เกินตัวเลขที่กำหนดในป้ายผ่านไปได้

ป้ายเตือนทางลอดต่ำ

ทางข้างหน้ามีช่องลอดต่ำ ซึ่งมีความสูงตามตัวเลขที่กำหนดไว้ในป้ายเป็น “เมตร” โดยให้รถที่ความสูงหรือรวมความสูงกับของที่บรรทุกไม่เกินตัวเลขในป้ายผ่านไปได้

ป้ายเตือนทางขึ้นลาดชัน

ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน โดยมีตัวเลขความลาดชันกำหนดในป้ายเป็น “ร้อยละ” ให้ขับขี่ให้ช้าลงและชิดขอบด้านซ้าย

ป้ายเตือนทางลงลาดชัน

ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน ให้ขับขี่ให้ช้าลงและชิดขอบด้านซ้าย โดยไม่ควรปลดเกียร์ว่างหรือดับเครื่อง

ป้ายเตือนรถกระโดด

ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนระดับกระทันหัน อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

ป้ายเตือนผิวทางขรุขระ

ทางข้างหน้ามีผิวทางขรุขระมาก เป็นหลุมบ่อ หรืออาจจะเป็นสันติดต่อกัน

ป้ายเตือนทางเป็นแอ่ง

ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนระดับกระทันหัน หรือ เป็นแอ่ง

ป้ายเตือนถนนลื่น

ทางข้างหน้ามีผิวถนนลื่น เตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถ การเบารถ หรือการเลี้ยวรถในทางลื่น

ป้ายเตือนผิวทางร่วน

ทางข้างหน้ามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อรถผ่านด้วยความเร็วสูง ให้ระมัดระวังอันตรายจากวัสดุผิวทาง

ป้ายเตือนระวังหินร่วง

ทางข้างหน้าอาจจะมีหินร่วงลงมา ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวัง

ป้ายเตือนสะพานเปิดได้

ทางข้างหน้ามีสะพานที่สามารถเปิดให้เรือผ่านได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพาน ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการหยุดรถ

ป้ายเตือนเปลี่ยนช่องการเดินรถด้านซ้าย

ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้าย

ป้ายเตือนเปลี่ยนช่องการเดินรถด้านขวา

ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวา

ป้ายเตือนออกทางขนาน

ทางหลักข้างหน้ามีการเปิดช่องออกทางขนาน ให้ผู้ขับขี่ในทางหลักระวังและเตรียมพร้อมที่จะออกทางขนาน

ป้ายเตือนเข้าทางหลัก

ทางขนานข้างหน้ามีการเปิดช่องให้เข้าทางหลัก ให้ผู้ขับขี่บนทางขนานที่ต้องการจะเข้าทางหลักระวังและเตรียมพร้อมที่จะเข้าทางหลัก

ป้ายเตือนทางร่วมด้านซ้าย

ทางข้างหน้ามีรถเข้ามาร่วมในทางเดียวจากด้านซ้าย

ป้ายเตือนทางร่วมด้านขวา

ทางข้างหน้ามีรถเข้ามาร่วมในทางเดียวจากด้านขวา

ป้ายเตือนทางคู่ข้างหน้า

ทางข้างหน้าเป็นทางคู่ มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรออกเป็น 2 ทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย

ป้ายเตือนสิ้นสุดทางคู่

ทางข้างหน้าเป็นทางร่วม ไม่มีเกาะหรือสิ่งอื่นใดแบ่งการจราจรให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางด้านซ้าย

ป้ายเตือนทางจุดกลับรถไปทางซ้าย

ข้างหน้ามีจุดกลับรถไปทางซ้าย

ป้ายเตือนทางจุดกลับรถไปทางขวา

ข้างหน้ามีจุดกลับรถไปทางขวา

ป้ายเตือนรถสวนทางกัน

ทางข้างหน้าเป็นทางเดินรถ 2 ทิศทาง ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทางซ้ายและระวังอันตรายจากรถที่แล่นสวนกัน

ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรข้างหน้า

ทางข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร

ป้ายเตือนหยุดข้างหน้า

ทางข้างหน้ามีป้ายหยุดติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่เตรียมพร้อมที่จะหยุดทันที เมื่อถึงป้าย “หยุด”

ป้ายเตือนให้ทางข้างหน้า

ทางข้างหน้ามีป้ายให้ทางติดตั้งอยู่ ให้ผู้ขับขี่พร้อมจะให้ทาง เมื่อถึงป้าย “ให้ทาง”

ป้ายเตือนระวังคนข้ามถนน

ทางข้างหน้ามีทางคนข้าม หรือมีคนข้ามอยู่เสมอ

ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก

ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง ให้ระมัดระวังในการขับขี่

ป้ายเตือนระวังสัตว์

ทางข้างหน้าเป็นบริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างหน้า อาจจะมีสัตว์เลี้ยงเดินขึ้นมาหรือเดินข้ามทาง

ป้ายเตือนระวังเครื่องบินบินต่ำ

ทางข้างหน้าใกล้สนามบินหรืออาจจะมีเครื่องบินบินขึ้นลงในระดับต่ำ ให้หยุดรถหากเห็นเครื่องบินกำลังขึ้นลง

ป้ายเตือนระวังอันตราย

ทางข้างหน้าอาจจะมีอันตราย

ป้ายเตือนเขตห้ามแซง

ทางช่วงนั้นมีระยะการมองเห็นจำกัด ผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงได้ จะติดอยู่ทางด้านขวาของป้ายห้ามแซง

ป้ายเตือนสลับกันไป

ทางข้างหน้ามีจำนวนช่องเดินรถลดลง ให้ผู้ขับขี่สลับกันไปด้านละคัน

ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง
ป้ายเตือนแนวทาง
ป้ายเตือนใช้เกียร์ต่ำ
ป้ายเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว