เครื่องหมายจราจร บนพื้นทางประเภทบังคับ

ป้ายจราจร หรือ เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) หมายถึง สัญลักษณ์จราจรมีลักษณะเป็นสัญญาณแสงหรือป้ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหาร

จัดการการจราจร ในพื้นที่นั้นให้มีความคล่องตัว และปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภท

เครื่องหมายจราจร บนพื้นทางประเภทบังคับ

เครื่องหมายจราจร บนพื้นทางประเภทบังคับ เป็นเครื่องหมายที่ผู้ขับขี่ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ

ลักษณะเป็นเส้นปะสีเหลือง หมายความว่าเป็นเส้นแสดงการแบ่งแยกจราจรของรถที่มีทิศทางตรงกันข้าม ให้ขับรถไปตามด้านซ้ายของเส้นเบ่ง ยกเว้นกรณีที่ต้องแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น

เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง (เส้นทึบสีเหลืองเดี่ยว)
เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง (เส้นทึบสีเหลืองคู่)

ลักษณะเป็นเส้นทึบสีเหลือง (เดี่ยวหรือคู่) แบ่งทางเดินรถ/ทางจราจรในทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่าให้ขับรถไปตามด้านซ้ายของเส้น ห้ามมิให้ขับรถผ่านหรือค่อมเส้นโดยเด็ดขาด

เส้นแบ่งทิศทางจราจรเฉพาะด้าน

ลักษณะเป็นเส้นทึบสีเหลืองคู่กับเส้นปะสีเหลือง หมายความว่ารถที่ขับอยู่ทางด้านซ้ายของเส้นทึบ ห้ามมิให้ขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด ส่วนรถที่ขับอยู่ทางเส้นปะ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยสามารถแซงขึ้นหน้าคันอื่นได้

เส้นแบ่งช่องจราจร หรือเส้นช่องเดินรถปกติ

ลักษณะเป็นเส้นประสีขาว แบ่งช่องเดินรถหรือจราจรที่มีทิศทางเดียวกัน หมายความว่าให้ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามขับคร่อมเส้น เว้นแต่จะเปลี่ยนช่องจราจรหรือช่องเดินรถ

เส้นห้ามเปลี่ยนช่องจราจร หรือเส้นห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถ

ลักษณะเป็นเส้นสีขาว แบ่งทางเดินรถในทิศทางเดียวกัน ให้เป็นช่องทางเดินรถหรือช่องจราจร หมายความว่า ให้ขับภายในช่องจราจร ห้ามขับผ่านหรือคร่อมเส้น

เส้นแบ่งช่องเดินรถประจำทาง

ลักษณะเป้นเส้นประสีเหลือง กว้างและถี่ กรณีสวนกระแสการจราจรปกติ และเล้นประสีขาว กว้างและถี่ กรณีทิศทางเดียวกับกระแสการจราจรปกติ ทั้งนี้โดยมีลูกศรสีเหลืองและอาจมีคำว่า รถประจำทาง หรือ BUS สีเหลืองประกอบด้วย หมายความว่าเป็นช่องทางเดินรถประจำทาง ห้ามขับรถเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง

เครื่องหมายห้ามจอดรถ

ลักษณะเป็นแถบสีเหลืองสลับขาว แสดงที่ชอบคันหินหรือขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หมายความว่าห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนว แต่หยุดรับส่งชั่วขณะได้

เครื่องหมายห้ามหยุดรถ

ลักษณะเป็นแถบสีแดงสลับขาว แสดงที่ขอบคันหินหรือขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หมายความว่าห้ามหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาด

เส้นแนวหยุด

ลักษณะเป็นเส้นทึบสีขาวขวามแนวจราจร หมายความว่าเมื่อมีสัญญาณจราจรบังคับหยุด หรือเครื่องหมายหยุด ให้ผู้ขับรถหยุดรถก่อนถึงแนวเส้นแนวหยุด เมื่อได้รับสัญญาณจราจรให้ไปได้ หรือไม่มีเหตุกีดขวางการจราจร จึงให้ผ่านเส้นแนวหยุดไปได้

เส้นให้ทาง

ลักษณะเป็นเส้นประสีขาวขวางแนวจราจร หมายความว่าให้ผู้ขับขี่รถให้ช้าลง หากเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อผู้อื่นในทางขวางหน้า และเป็นการกีดขวางการจราจร ให้หยุดรถก่อนถึงแนวทางเส้นให้ทาง

เส้นทางข้าม

ลักษณะเป็นแถบสีขาวหลายๆ แถบประกอบกัน หรือเป็นเส้นทึบสีขาว 2 เส้นขนานกัน ขวางทางเดินรถ และมีเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทางประกอบ หมายความว่าผู้ขับขี่จะต้องขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะหยุดได้ทันท่วงที เมื่อมีคนเดินข้ามถนน เมื่อคนเดิมข้ามไปแล้ว จึงสามารถเคลื่อนรถต่อไปได้

เส้นทแยงห้ามหยุดรถ

ลักษณะเป็นเส้นทึบสีเหลืองลากทแยงตัดกันภายในกรอบเส้นทึบสีเหลือง หมาความว่าห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง ยกเว้นรถที่หยุดเพื่อเลี้ยวขวา

ลูกศร

ลักษณะเป็นลูกศรสีขาว แสดงทิศทางของการจราจรให้รถตรงไป เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เลี้ยวกลับ หรือรวมกัน เมื่อปรากฎในช่องจราจรให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น

ให้ทาง

ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมสีขาว โดยมุมแหลมชี้สวนทิศทางการจราจร หมายความว่าให้ขับรถให้ช้าลง หากเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยต่อผู้อื่นในทางขวางหน้าหรือกีดขวางการจราจร ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง

เขตปลอดภัยและเกาะสี

ลักษณะเป็นแถบหรือเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลือง ตีทแยงกับแนวทิศทางการจราจร หรือเป็นลักษณะก้างปลา และล้อมรอบด้วยเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลือง หมายความว่าห้ามมิให้ขับรถล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

ช่องรถมวลชน
เส้นช่องจอดรถ

ลักษณะเป็นเส้นทึบสีขาว แสดงขอบเขตของช่องจอดรถ หมายความว่าให้จอดรถภายในเส้นจอดรถ

ข้อความบังคับบนพื้นทาง

ลักษณะเป็นข้อความสีขาวบนพื้นทาง หมายความว่าให้ผู้ขับรถต้องปฏิบัติตามข้อความนั้นๆ