หลักสูตรการเรียน

รถจักรยานยนต์ (15 ชั่วโมง)

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

ราคา 1,000 บาท

รถยนต์ (15 ชั่วโมง)

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

ราคา 6,000 บาท

รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 2

ราคา 6,000 บาท

รถเพื่อการขนส่งชนิดที่ 3

ราคา 6,000 บาท

อบรมเพื่อไปสอบเองที่ขนส่ง

ราคา 500 บาท

อบรมเพื่อขอต่อใบขับขี่

ราคา 200 บาท

ราคา 300 บาท

Advance

Promotion 10 ชม. ราคา 4,500 บาท